Tianmei Media TMG096 Female student who played truant was punished by class teacher Wu Fangyi (Li Zhixuan)